Sri Sri Ravi Shankar’s Mumbai Visit 2013

Sri Sri Ravi Shankar Visits Mumbai : Feb 2013

Come meet the person who is making millions around the world smile and meditate.

https://www.srisriravishankar.org/content/sri-sri-ravi-shankars-mumbai-visit-2013

Advertisements

Sri Sri Ravi Shankar visits Mumbai 2013 : Feb

Sri Sri Ravi Shankar‘s visit to Mumbai Feb 2013

Sri Sri Ravi Shankar’s tour Schedule for Mumbai is as below :

sri-sri-ravi-shankars-visit-mumbai-2013
22nd Feb: 
Gyan Ganga, Ghatkopar
Maha Satsang, Navi Mumbai

23rd Feb: 
Gyan Ganga, Worli
Maha Satsang, Goregaon

24th Feb: 
Gyan Ganga, Worli
Volunteer for Better India, Worli

25th Feb: 
Gyan Ganga, Ulhasnagar
Maha Satsang & Knowledge, Virar